Kategoria: EcmaScript6

Cały kurs odnoszący się do podstaw JavaScriptu w jego najnowszej odsłonie – EcmaScript6

JavaScript – Dobre praktyki pisania kodu

Jako początkujący programista możesz nie przykładać do tego tak dużej wagi ale to jak piszesz swój kod naprawdę ma znaczenie. Mówię tutaj o tak często pomijanych szczegółach jak to kiedy stawiasz spacje, jak robisz wcięcia, kiedy dajesz jakie nawiasy itd. Wielu początkujących programistów pomija ten aspekt w…

< ES6 > Kurs JavaScript #26 – Obietnice

Obiekt Promise używany jest do asynchronicznych obliczeń. Reprezentuje wartość która jest dostępna, będzie dostępna w przyszłości lub nie będzie dostępna wcale. Jest to takie proxy dla wartości która niekoniecznie musi być już znana podczas tworzenia Promise. Dzięki temu metody asynchroniczne mogą chociażby zwracać wartości w taki sam sposób…

< ES6 > Kurs JavaScript #24 – Symbole

Symbole to nowe typy proste zmiennych takie jak liczby, ciągi znaków czy wartości logiczne. Żeby utworzyć nowy symbol musimy skorzystać z funkcji Symbol(). Nie stosujemy jej jako konstruktora a symbole nie mają literałów. Symbolom możemy nadawać opisy co okazuje się przydatne w sumie jedynie podczas debuggowania skryptu…

< ES6 > Kurs JavaScript #23 – Proxy

Obiektu Proxy używamy kiedy chcemy zdefiniować niestandardowe zachowanie dla standardowych operacji w kontekście jakiegoś innego obiektu. Przez standardowe operacje należy rozumieć uzyskiwanie czy nadawanie wartości poszczególnym składowym takiego obiektu itd. Konstruktor obiektu Proxy przyjmuje jako argumenty, obiekt do którego mają zostać zastosowane modyfikacje. Te natomiast znajdują się w…

< ES6 > Kurs JavaScript #22 – Map, Set, WeakMap, WeakSet

W tym poście pokażę Ci jakie nowe interfejsy iteracji wprowadza ze sobą ES6. Map Jest to powiązanie ze sobą klucza i wartości. Każdy rodzaj zmiennej może być zarówno kluczem jak i wartością. Obiekt Map iteruje przez swoje elementy w kolejności ich dodania do niego. Pętla for… of zwraca…

< ES6 > Kurs JavaScript #21 – Moduły

O modułach już wspominałem przy okazji omawiania programowania zorientowanego obiektowo. W ES6 jednak mamy to rozwiązane troszeczkę inaczej. Tutaj piszemy pliki w których definiujemy elementy które będą eksportowane, to są właśnie moduły, żeby później zaimportować je w skryptach gdzie będą potrzebne. Robimy to dzięki składni export…

< ES6 > Kurs JavaScript #20 – Wartość domyślna, Spread i for… of

Jeśli do funkcji z zadeklarowanym parametrem nie podamy żadnego argumentu, przyjmie on za wartość undefined. Może to być jednak niechciane przez nas działania dlatego mamy możliwość ustawienia domyślnej wartości parametru. W ES5 zrobilibyśmy to pewnie w taki sposób:

Sprawdzamy czy wartość jest ustawiona na undefined i jeśli tak…

< ES6 > Kurs JavaScript #19 – Stringi, podstawianie i zmienne

Zaczniemy od nowej składni do której mamy dostęp dzięki EcmaScript 6. Chodzi tutaj o ciągi znaków. Nie jesteśmy już ograniczeni jedynie do pojedynczego lub podwójnego cudzysłowu, teraz możemy jeszcze na dodatek stosować znak ` który szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak się nazywa po polsku. Daje nam…

< ES6 > Kurs JavaScript #18 – Metody w nowym świetle

We wcześniejszym poście o klasach widzieliśmy nowy sposób definiowania metod zarówno w klasach, które same w sobie również są nowością, ale także w normalnych, znanych nam już obiektach. Oprócz tej zmiany a więc definiowania funkcji w ten sposób:

Doszło też jeszcze kilka kolejnych  a oprócz tego…